More nitpicking (on polytheism)

[<---] - [XXXX] - [--->]